Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Júlia, toto presahuje už všetky medze!

Júlia, toto presahuje už všetky medze!

Starostka Júlia Masárová si dovolila zvolať poslancov na predposledný deň v roku na 30.12.2013 ráno o 10.00 na zasadania OZ. Ja som si zasa dovolil pozvať okresného prokurátora, aby sa prišiel na vlastné oči pozrieť na najhrubšie porušovanie zákona, aby nemusel naháňať, predvolávať svedkov a urobil na mieste činu „dozor prokuratúry nad zákonnosťou v samospráve“.

 

Tu je program slávnostného predsilvestrovského sasadania:

 

1. Otvorenie

2. Návrh zmeny rozpočtu za r. 2013

3. Auditórska správa za r. 2012

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brunovce – predĺženie platnosti

5.(PHSR bol schválený na programovacie obdobie 2007 – 2013)

6. Rôzne

7. Krízový štáb obce Brunovce (vymenovanie členov)

8. Uznesenie

9. Záver

 

 

Každý musí vidieť, že ide o najdôležitejšie zasadanie, kde sa majú riešiť obecné financie, hospodárenie s nimi, ich kontrola, protizákonné zmeny rozpočtu počas roka a to len tak mimochodom 30.12. 2013 pred Silvestrom ráno o 10,00 a bez d i s k u s i e , lebo starostka ju nepotrebuje.  Najlepšie by zrejme bolo aj  bez svedkov, bez občanov a len so štyrmi vyvolenými poslancami, ktorý by jej  všetko bez slova odmávali , potom si zavinšovali,  dobre vypili,  veď zajtra je Silvesta a ako vlastníci obce a občanov,  by sa v pokoji rozišli domov oslavovať.   

 Fakt si myslím, že niekomu tu už riadne kvapká na karbid a do topánok, alebo jeho drzosť nepozná hraníc!

 

A tu je trestné oznámenie a pozvánka pre prokurátora:


Okresná prokuratúra

Nové Mesto n/V 27.12. 2013

 

VEC: „Otvorené“ oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu

 

       Oznamujem Vám, že starostka Obce Brunovce Júlia Masárová, sa tradične aj na konci tohto roka, dopúšťa podľa mňa zmarenia dôležitej úlohy verejného činiteľa z nedbalosti a úmyselne.

       Podľa zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z. § 11 odst.. 4b a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 538/2004 Z.z., je starosta obce povinný riadiť sa schváleným rozpočtom obce, ktorý schválili poslanci OZ. Pokiaľ je nutné vykonať zmeny schváleného rozpočtu počas rozpočtového roka, musí viesť o nich operatívnu evidenciu zmien rozpočtu. Ide teda o narábanie s verejnými financiami občanov Brunoviec, teda aj mojich.

      Toto v preklade znamená, že starosta nesmie robiť svojvoľne počas rozpočtového roka zmeny rozpočtu bez schválenia poslancov, inými slovami nesmie používať financie občanov podľa svoje ľubovôle lebo nieje žiadny kráľ, ani gróf. Týmto by bol schválený rozpočet úplne anulovaný, bola by anulovaná najdôležitejšia úloha obecného zastupiteľstva, takéto zmeny by boli protizákonné a v právnom štáte by tým bola naplnená skutková podstata trestného činu §237 ,marenie úlohy verejným činiteľom z nedbalosti.

Patričnú zmenu rozpočtu musí teda najprv schváliť obecné zastupiteľstvo a až potom starosta môže ako štatutárny orgán zmenu rozpočtu reálne vykonať. O zmenách rozpočtu musí naviac viesť operatívnu evidenciu t.j. eviduje zmeny rozpočtu v čase, kedy boli vykonané a schválené zastupiteľstvom.

 

§14 zákona 538/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku...

(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov atď..., 

 

§14 odst. 3

Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov v žiadnom ustanovení nestanovuje, že schválený rozpočet obce musí byť fraška na oklamanie občanov, nemusí sa dodržovať, alebo že je to „trhací kalendár starostu“ a starosta si ho môže počas roka nezákonne meniť, bez schválenia poslancov.

V právnom štáte musí byť rozpočet pripravený, potom zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť, potom ho poslanci obyčajne schvália, pripomienky občanov odignorujú a starosta je nim viazaný a musí ho dodržovať. (Viď prípad odsúdeného bývalého starostu Brunoviec D.Močka vo veci falšovania uznesenia o rozpočte a záverečnom účet obce, ktorého ste až po dvadsiatich rokoch podvodov jemne odsúdili. )

 

§9 odst. 2 Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Z.z.

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť

 

§11 odst. 4

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie ….

 

 

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách

§12 odst2

 

Obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku.

 

V skorumpovanom, bezprávnom štáte ako je Slovensko, kde funguje tzv. virtuálna samospráva a „jalový“ zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov bez zodpovednosti, je postup nasledovný.

Poslanci OZ rozpočet, na nejakom pokútnom zasadaní OZ schvália len ako nejakú nutnú frašku, položkám nerozumejú a starosta ho potom počas roka ignoruje, svojvoľne ho mení ako sa mu zachce, alebo podľa možnosti a nefunkčnosti samosprávy a ďalšieho chorého prvku, ktorý sa nazýva hlavný kontrolór  aj rozkráda.

Operatívnu evidenciu zmien rozpočtu nevedie a hlavný kontrolór nekoná, lebo je obyčajne navrhnutý starostom, je jedna ruka zo starostom a je tam len pro - forma t.j. aby nekontroloval. Na konci rozpočtového roku posledný deň 30.12. starosta zvolá slávnostné pokútne zasadanie zasadanie OZ bez bodu diskusia, na nezvyklú rannú hodinu aby, eliminoval účasť občanov i nepohodlných poslancov, aby tam len niekoľko verných skorumpovaných prisluhovačov len tak mimochodom, všetky podvodné zmeny rozpočtu vykonané počas roka, naraz jedným uznesením protizákonne schválili.

 

Prokuratúra za toto najhrubšie marenie úlohy verejného činiteľa z „nedbalosti“ spravidla nevyvodí zodpovednosť a ochráni toto protiprávne narábanie s verejnými financiami na truc podaným občanom, ktorí sa veci rozumejú a daňovým poplatníkom, ktorým práve zvýšia dane a tento samosprávny podvod si musia sami financovať a na ich práva zaručované Úsatvou SR sa v tomto štáte z zvysoka kašle. Prokuratúra a polícia sa im spravidla vysmeje do očí „že veď sa nič nedeje, veď už schválili, všetko je v zmysle zákona a nikdy inak “ a zároveň tým vyhecuje starostu, aby takto podvodne protizákonne pokračoval aj v ďalšom rozpočtovom roku.

 

Vážená Okresná prokuratúra Nové Mesto n/V ,

 

oznamujem Vám, že podobné protizákonné konanie ako uvádzam, sa v Brunovciach práve odohráva! Starostka obce Brunvce Júlia Masárová ho s Vašim vedomím prevádza každý rok, aby dokázala neplatnosť zákona 369/1990 a zákona o rozpočtových pravidlách. Pred tým to predvádzal 20 rokov s vedomím prokuratúry a polície bývalý starosta Močko. Odohrávalo sa teda tradične aj počas roka 2013. Dovŕšené podvodu na občanoch sa u nás koná 30.12.2013 o 10.00 na takzvanom zasadaní OZ v Brunovciach na ktoré Vás s uvedených dôvodov ako orgán poverený všeobecným dozorom nad zákonnosťou srdečne pozývam, aby ste to videli na vlastné oči a aby ste mohli konečne riadne zasiahnuť a vyvodiť zodpovednosť aby ste sa nemuseli donekonečna otravovať ľudí, vypytovať sa predvolať svedkov a zamietať, že skutok sa nestal, nieje trestným činom atď.

Verím že neprídete. Veď kto by predposledný deň v roku niekam chodil, to si len starostka Júlia Masárová si dovolí takto zvolávať svojich „sluhov“ lebo prv nebolo času, alebo bolo prázdniny?

 

Podľa môjho názoru a platných zákonov tohto štátu ide o exemlárnu verejnú ukážku opakovaného naplnenia skutkovej podstaty tr. činu, marenie dôležitej úlohy verejným činiteľom z nedbalosti resp. aj iných, čo ponechávam na Vaše odborné rozhodovanie.

 

Podľa § 327 ods. 1 Trestného zákona „Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci

z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

 

Na spáchanie tohto trestného činu nie je potrebné, aby mal verejný činiteľ úmysel zmariť dôležitú úlohu, ale stačí, ak konal z nedbanlivosti. Zmarenie splnenia úlohy sa vykladá ako znemožnenie jej splnenia v čase, keď mala byť splnená!

 

Žiadam Vás aby ste môj podnet prešetrili a vyvodili zodpovednosť a o prijatých opatreniach ma informovali, lebo nieje možné, aby obec starostka a poslanci len od občanov pýtali, starostku obdarovával každý mesiac z tohto rozpočtu obce 1740 Eurami , teda základným platom plus odmenu 30 percent ktorú jej schválili za túto jej vynikajúcu prácu, lebo sú s ňou asi nadmieru spokojní. Nieje možne, aby zvyšovali dane občanom, žiadali od nich aby sa skladali na obecnú zbierku a nedávali, svoje dôležité úlohy si neplnili.

Na záver ako vždy, znova podľa môjho názoru, skutkového stavu a platných zákonov, zákona o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o prokuratúre a trestného zákona.

 

 

Juraj Kukla

91625 Brunovce 83

Člen správnej rady ZOMOS email: kuklaj@zomos.sk

 

P.S.1 Do nového roka Vám prajem, aby ste už vykonali dozor prokuratúry nad zákonnosťou samosprávy a konečne trestali tých, ktorí si robia frašku zo samosprávy z občanov, rozflákavajú a rozkrádajú verejné financie a vyplácajú si za to z daní občanov kráľovské platy a odmeny.

 

 

P.S.2 Toto „otvorené oznámenie“ dávam médiám, lebo ide o verejnú vec, aby si odsledovali, ako rozhodne prokuratúra SR, či je zákonné narábanie s verejnými financiami občanov dôležitá úloha v samospráve, alebo aj toto nieje pre prokuratúru nič dôležité.   

Igor
Igor píše:
Pondělí 30.12.2013 21:14

Julia ma rozhodne kvality p. Mezenskej!

Anonym píše:
Úterý 31.12.2013 19:03

Júlia má kvality húpacieho koníka, tak ako všetci somármi v obci, ktorí ju za to ešte aj platia.

Karol
Karol píše:
Středa 08.01.2014 23:48

Je to vobec mozne, ze tieto trestne ciny neustale prechadzaju?

Peter
Peter píše:
Neděle 25.05.2014 12:05

Kukla na co nam diktujes koho mame volit mame kazdy svoj rozum.

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky.

Enter the word
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31