Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Otvorený list poslancom OZ Brunovce

Otvorený list poslancom OZ Brunovce

Nakoľko s viacerými poslancami OZ Brunovce sa nedá komunikovať a stav samosprávy je zlý, zasielam informácie spôsobom otvoreného listu. Tieto informácie dávam na vedomie aj občanom obce, lebo mnohí sa boja prísť na zasadanie OZ a nadávajú doma, za zavretými dverami.
 
 
Vážení poslanci OZ Brunovce,                                                                        31.10.2012
 
 
chcem Vás informovať, že viaceré mimovládne organizácie požiadali po minulých dvoch škandalóznych incidentoch zo strany zástupcov obce voči občanom, o informácie, lebo toto divadlo už presiahlo hranice Brunoviec a ľudia zo Slovenska sa zaujímajú o podivný výkon samosprávy v Brunovciach.
 
Žiadali na základe zákona o informáciách správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce za prvý polrok. Túto vraj všetci poslanci máte, lebo hlavný kontrolór Vám ju odovzdal na úrade ešte 28. 8 2012 a obecnú radu vyzval, aby o nej rokovala v deviatom mesiaci, ale asi nikto klame, lebo ešte na minulom zasadaní 25.10.2012 ju poslanci nepoznali a starostka ju odmietla prejednávať. Túto správu starostka nechcela sprístupniť, predlžovala lehotu na sprístupnenie informácie i keď správu mala k dispozícii. Nakoniec ju sprístupnila jednej organizácii, ktorá mi ju zaslala, je v prílohe. Verím že ju dôkladne prejedáte, na všetko sa podrobne opýtate a vyvodíte konzekvencie. Sú tu závažné zistenia i keď je to len “námatková” kontrola niektorých faktúr a pokladne a nie celková kontrola.
Ďalej Vám oznamujem, že starostka obce mi nesprístupnila ani na druhú žiadosť a odvolanie informácie, nezaplatené faktúry za r. 2011 z dôvodu, že sú u audítorky. Audítorku som kontaktoval, oznámila že toto nie je dôvod aby starostka požadované faktúry nesprístupnila a že aj ona má s ňou problémy.  Ide o verejné financie občanov Brunoviec !

K minulému zadaniu OZ 5.10.2012.
 
Zverejnená zápisnica zo zasadania 5.10.2012 nie je pravdivá verejná listina, nezodpovedá skutočnosti !
 
1. Juraj kukla nepredložil 10 diskusných príspevkov ako sa tu uvádza, ale za prítomných občanov, ktorí sa dostavili na zasadanie a k bodom sa osobne prihlásili, predložil 9 bodov do diskusie o ktorých občania žiadali umožniť diskusiu, alebo zaradiť do programu schôdze. E.Mašánová tieto body doplnila na začiatku zasadania ešte desiatym bodom o prekládka VVN vedenia.
 
 
Body sú tu:

 

Žiadame poslancov OZ Brunovce, aby odhlasovali zaradenie najdôležitejších bodov života našej obce do rokovania a diskusie obecného zastupiteľstva 5.10.2012.

 

 

 1. Správa hlavného kontrolóra obce k prvému polroku 2012

 2. Verejná zbierka vyúčtovanie

 3. Splácanie pokuty za nájomné byty a začatú dražbu obecného majetku

 4. Neplatenie odvodov, nezaplatené faktúry

 5. Kanalizácia

 6. Stavba autoservisu Šutovský

 7. Zvonica výberové konanie

 8. Platenie odpadov - Júliin dvor EMU

 9. Incident na úrade  

   

 
2. V zápisnici sa ale uvádza, že starostka otvorila diskusiu. Diskusiu neotvorila, je to lož, ona diskusiu zamietla, “diskutovala” len sama, so sebou a keď sa občania domáhali diskusie k predloženým bodom, zahasla svetlo a arogantne vyhadzovala ľudí z úradu.
 
V zápisnici by mala byť zaznamenaná skutočnosť, inak sa to považujem za sfalšovanú verejnú listinu. Malo tu byť uvedené:
 
 
- Starostka obce zamietla, nepovolila diskusiu občanov k bodom, ktoré na jej podnet    museli odovzdať pred zasadaním písomne .
- Občania sa domáhali diskusie uvedenej v programe zasadania, no starostka zhasla svetlo a vyzvala občanov, aby do troch minút vypadli, lebo zavolá na nich políciu.
 
 
Čiže ten kto zápisnicu písal a overoval úmyselne nenapísal pravdu a to aj s vedomím, že zasadanie je nahrané na videokamere a diktafóne a že minulí poslanci boli už za takéto konanie trestne stíhaný a prokuratúrou potrestaní. Teraz je jasné, pre čo poslanec p.Pisara po zasadaní vytrhol kameru s nahrávku zasadania, chcel ju zničiť a poslanec Šutovský fyzicky zaútočil.
 
S pozdravom Juraj Kukla člen správnej rady ZOMOS

Tu je správa hlavného kontrolóra :
 

Vykonanie finančnej kontroly obce za I. polrok 2012

 

 

Podkladom na vykonanie finančnej kontroly je plán činnosti hlavného kontrolóra obce pre rok 2012.

 

Predmetom kontroly boli :

 

I. Faktúry rok 2012 – I. polrok – poradové čísla dodávateľských faktúr 2012/ 2103 – 2012 / 001 cca 103 fa

 

 • Fa č. 2012195 / Prevak, s.r.o / 3 703,20 + 84 eur /– oprava a dodávka dúchadla, doložiť cenovú ponuku, zosúladiť objednávku s vecným obsahom fa, doplnenie montážneho listu, čo s pôvodným dúchadlom, zákon č 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – jeho uplatnenie,

 • Fa. č. 2012186 / PreVak, s.r.o./ 63,78 e / – Rozbor odpadovej vody – je súčasťou Zmluvy č. 06 / 11 – doložiť Protokol o rozbore,

 • Fa. č. 201220550 / Technické služby Nové Mesto nad Váhom – fa. č. 3129120432/ Marius Pedersen , fa. č. 0310120707 / K.O.S., s.r.o.– rovnaké služby ?

 • fa. č. 5570008209 / IVES Košice / 83,65 e /- vecný obsah fa- doplniť,

 • fa. č. 8201031429 / LCHD s.r.o./ 300 e/ – rozdelenie lístkov , menný zoznam,

 • fa. č. 121019 / TOPSET/ 176 e /– využívanie programu, preukázanie,

 • fa. č.311448 / PD Považany / 79,99 e /– vecný obsah , aký účel ?

 • fa. č. 201202 / Ing. Konečná /300e / - audit- zmena audítora- ukončenie auditu za rok 2011 do 31.12.2012 – viď záverečný účet obce za rok 2011

 • predbežná finančná kontrola – pečiatka- úplne vyplnenie – skontrolovať na všetkých fa,

 

II. Pokladňa – I. polrok 2012- pokladničné doklady č. 7123 – 7001, cca 123 pokladničných dokladov

 

 • Príjmový a výdavkový pokladničný doklad – jeho vyplnenie prekonzultovať s audítorom rozsah vyplnenia týchto dokladov,

 • VPD č. 71/2012(7118)- / 970 e / fa. č. 3 – 2012, LUB – STAV- doložiť výkaz práce, výkaz výmer, výkaz materiálu – strešných lát,

 • VPD č. 70 / 2012- TJ Brunovce / 600 e/- vyplnenie opraviť- doplniť, preddavky konkretizovať, resp doložiť

 • VPD č. 69/2012 /148 e/ MŠ– preddavky konkretizovať, resp doložiť

 • VPD č.63 / 2012 / 31,93 e / Ľ.Šraj - konkretizovať, resp doložiť,

 • VPD č.60/2012 / 120 e/- Ľ. Šraj - konkretizovať, resp doložiť

 • VPD č. 59 / 2012/ 100 e/ – J. Jambor - konkretizovať, resp doložiť

 • VPD č. 32/ 2012 /4,12 e/ Facunová- konkretizovať cestovné- služobná cesta,

 • VPD č. 29/ 2012 / 120 e/– MŠ- konkretizovať, resp doložiť

 • VPD č. 27/2012 / 29,17 /- vyplniť na VPD

 • VPD č. 26/2012 / 16,39 e / Facunová– schválenie cestovného príkazu doplniť

 • VPD č. 22/2012 /129,60 e /–doplniť vecný obsah dokladu

 • VPD č. 8/2012 / 205,57 e /Masárová - cestovné – doložiť cestovný príkaz, resp vyúčtovanie cestovného,

 

III. Banka – I. polrok 2012- výpisy z účtov , mesiace 1 – 6 / 2012

 

14.06.2012- RWEGas Slovensko – úhrada- špecifikovať

03.05.2012 – Dušan Močko – 275 eur splácanie odstupného

04.04.2012 – Dotácia MFSR –účelovosť vynaloženie, použitia účelovej dotácie –zdokumentovať- 11 300,- eur

07.02.2012 – VUZP- dlh exekúcia za september 2011 -545 eur – vysvetliť

20.02.2012- trovy exekúcie – 51,14 eur – vysvetliť

 

IV. Účtovný výkaz :

 

 • FIN – 1 – 04 o plnení rozpočtu k 30.06.2012, kde boli zistené

 

a / Bežný rozpočet – príjmy .........................................74 177,36 eur

výdavky .......................................84 182,39 eur

rozdiel........................................- 10 005,03 eur

 

b / Kapitálový rozpočet – príjmy./ dotácia /...................11 300,- eur

výdavky...............................................................................575,- eur

rozdiel...........................................................................+ 10 725,- eur

 

c / Finančné operácie – príjmové operácie..............................0 eur

výdavkové operácie...........................0 eur

 

 

Záver finančnej kontroly

 

 • Pri dodávateľských faktúrach a pokladničných dokladoch doplniť doklady podľa zistení a doporučení,

 • Pri banke - vysvetlenie

 • Vývoj rozpočtu za I. polrok 2012 nie je priaznivý – doporučujem zvolať obecnú radu v 09 /2012k vývoju rozpočtu za I. polrok 20112 a hlavne vývoj rozpočtu do konca roku 2012. Upozorňujem na dôsledné dodržanie zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

 • Dotácia Z MFSR je prísne účelovo viazaná pri čerpaní – dodržať účel čerpania

 • Pripraviť komplexnú správu o vyhlásení „Zbierky na zvonicu „ vrátane použitia takto získaných finančných prostriedkov- predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne aj skôr,

 • Pre vykonávanie finančnej kontroly má obec Brunovce vydanú vnútropodnikovú smernicu č. 2 / 2011

 • Vykonanie finančnej kontroly obce za I. polrok 2012 bolo vykonané v súlade s touto smernicou článok 7

 

 

Kontrola obce – účtovníctvo - bola vykonaná výberovým spôsobom účtovných dokladov

 

Brunovce : 27.08.2012

 

 

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník

hlavný kontrolór obce

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31