Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Negatívna externalita v samospráve, alebo niečo horšie?

Negatívna externalita v samospráve, alebo niečo horšie?

Vznikom samosprávy, presunom rozhodovania "blíž k občanom" , mala byť posilnená občianska spoločnosť, čo malo mať pozitívny vplyv pre ľudí. Fiskálnou decentralizáciou dostali zástupcovia občanov moc rozhodovať aj nad obecnými a presunutými štátnymi miliónmi. Pozrime sa ako to vyzerá v prexi. Kto a ako to vlastne teraz o použití miliónu rozhoduje? Ako rieši náš štát negatívne externality? Je štátny zásah prokuratúry poverenej všeobecným dozorom nad zákonnosťou účinný, alebo pôsobí ešte väčšie problémy ako vyrieši? Alebo žiadny relevantný ani neprichádza? Tu je konkrétny prípad.
     Dňa 19.12.2007 sa konalo zasadanie OZ Brunovce. Na zasadaní sa zúčastnili občania,  zo zasadania je nahrávka. Podľa pozvánky tu mali byť prejednané odmeny poslancom a starostovi, úprava rozpočtu za r. 2007, VZN o miestnych daniach a rozpočet na r. 2008.  
 
         Poslanci oznámili, že odmenu starosta nedostane „lebo je zlý“ a že sa odmien zriekajú, aj oni, lebo si ich nezaslúžia. Poslanec J.Mitošinka sa správne spýtal, akých odmien sa to zriekajú, keď žiadne schválené nemajú.
         Ďalej zrušili hlasovanie o rozpočte obce na r. 2008, lebo starosta predložil ako tradične návrh vypracovaný tak, aby sa z neho nijako nedalo zistiť, na čo skutočne používa verejné financie. Vzniká podozrenie že pre to, aby mohol   financie presúvať ako sa mu zachce,  vraví sa, „aby sa dali ľahko rozkrádať“. Návrh rozpočtu nebol na úradnej tabuli zverejnený 15 dní pred zasadaním v zmysle zákona. 
      Hlavný kontrolór upozornil, že návrh rozpočtu je nezrozumiteľný a že rozpočet musí byť schválený podľa zákona do konca roku 2007. Poslami a starosta nerešpektovali, hlavného kontrolóra, ani  zákon o rozpočtových pravidlách, lebo nenavrhli nový termín zasadania do konca r. 2007 na zverejnenie a prejednanie „zrozumiteľného“ rozpočtu na r. 2008. /Zák č. 538/2004 § 11 stanovuje, že rozpočet musí byť schválený do konca predchádzajúceho roka./ 
         Ja som ich upozornil, že zasa hrubo, vedome porušujú zákon o rozpočtových pravidlách ako obyčajne. V § 11, je všetko jasne uvedené. Nemôžu ísť ani do rozpočtového provizória, lebo to vyžaduje riedenie sa podľa rozpočtu z r. 2007 a tento nieje dodnes zákonne schválený a práve o ňom rozhoduje Krajská prokuratúra Trenčín.  
      V ďalšom bode mali poslanci odhlasovať vraj „úpravu tohoto neschváleného rozpočtu za r. 2007“. Nikto im nič, žiadny konkrétny návrh nepredložil, nikto z poslancov, ani starosta, ani hlavný kontrolór nevedeli povedať,  akú konkrétnu úpravu rozpočtu idú schvaľovať! Bolo to groteskné, primitívne a ponižujúvce! Vyzval som ich teda, aby zmeny rozpočtu riadne špecifikovali a prečítali. Hlavný kontrolór po porade v kancelárii prizval nakoniec „hlavu obce“ úradníčku Gabrielu Facúnovú, aby úpravu rozpočtu vysvetlila. Ani tá nevedela resp. nechcela špecifikovať zmeny v rozpočte. Operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach v zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách nemala a nepredložila. Napriek tomu vyzvala poslancov, aby jej schválili neznáme   presuny financií medzi položkami rozpočtu. Jediné jej vysvetlenie bolo, „že sa to musí“. Jeden z najkompetentnejších, zástupca starostu Jozef Čaňo, ktorý má uznesením OZ celý rok uložené prevádzať mesačne kontrolu faktúr, aby nebolo podozrenie z nekontrolovateľného rozkrádania financií D.Močkom sa  k jeho kontrole faktúr ani pri tejto príležitosti  tiež nevyjadril.
        Poslanci potom bez rozmyslu, bez vedomia o čom konkrétne, hlasujú odhlasovali Močkov návrh, „neznáme milióny, na neznáme účely“, pod zámienkou úpravy neexistujúceho rozpočtu na r. 2007, ktorý dodnes nebol zákonne schválený, /teda nebol schválený do konca r. 2006 ani v roku 2007/   a čerpal sa podľa Dušana Močku a úradníčky Facúnovej, tak ako je to v tejto „rezervácii Brunovce “ , kde neexistuje   samospráva v zmysle zákona 369/1990 Zb. už 17 rokov úplne bežné.     
      
 VZN miestne dane
 
       Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 6.12.2007. Zákon o obecnom zriadení § 6 odst. 3 stanovuje, že návrh nariadenia musí byť zverejnený na úradnej tabuli pred rokovaním OZ najmenej 15 dní. 
        Zasadanie OZ sa konalo 19.12.2007, teda zasadanie OZ s prerokovaním tohto najháklivejšieho bodu „ drastické zvýšenie miestnych daní občanom údajne nariadené na schôdzi ZMOSu “ bolo v zmysle zákona možné konať až 21.12.2007. Zákon o obecnom zriadení neumožňuje túto dobu skracovať a doslova stanovuje n a j m e n e j   15 dní!
       Táto skutočnosť bola oznámená a  hlavný kontrolór obce Ing. Milan Majerník to prízvukoval starostovi a poslancom OZ. Dokonca verejne vyzval starostu, aby povedal, kedy vlastne zverejnil na úradnej tabuli návrh VZN. Odpovedal že 6.12.2007. Preto pred všetkými prízvukoval starostovi, že o VZN môže dať v zmysle zákona o obecnom zriadení hlasovať až po uplynutí zákonnej lehoty 15 dní t.j. 21.12.2007 a nie na tomto zasadaní, lebo nebola splnená ani najzákladnejšia podmienka. Starosta to ignoroval a aj zo svojho  hlavného kontrolóra si verejne urobil „vrtuľu a musel sklapnúť pred jeho majestátom“.
 
        K návrhu VZN o zvýšení miestnych daní a k rozpočtu obce na r. 2008 som pred zahájením tohto zasadania podal písomné pripomienky. Navrhoval som v nich, aby poslanci odhlasovali, aby starosta musel obci vrátiť všetky pokuty za a jeho porušovanie zákonov,  financie za nezmyselné prehrané súdy, nepotrebné odmeny obecnému advokátovi a  hneď bude na dane a nemusia sa občanom zvyšovať. Pripomienky som odovzdal :
 
-        Starostovi Obce Brunovce D.Močkovi
-        Zástupcovi starostu Jozefovi Čaňovi v prítomnosti všetkých poslancov.
 
         Vyzval som starostu a poslancov OZ, aby podané pripomienky prečítali a uvedomili si, že ak pripomienkovanie znova znemožnia, hrubo opakovane porušujú zákon, maria zákonnú lehotu na zverejnenie návrhu VZN,  bránia tak   občanom vyjadriť sa. Vyzval som, aby o VZN nehlasovali na tomto zasadaní, inak ponesú trestno-právne následky, nakoľko tak konajú opakovane, znova porušujú aj mnohé  upozornenia prokurátora, vydávané Okresnou prokuratúrou Trenčín prokurátorom Mgr. M.Markom a ďalšími. Zdôraznil som, že konajú nezákonne vedome a úmyselne a preto im už „žiadne rozumy nebudem dávať.“ Naviac sú už v obdobnej veci v súčasnosti vyšetrovateľom PZ obvinení z trestného činu. 
         Starosta všetko ignoroval! Zúfalo chcel odhlasovať zvýšenie daní a povedal poslancom aby občanov   nepočúvali. Povedal, že nebude rešpektovať zákon o obecnom zriadení, ktorý jasne stanovuje zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ a že moje písomne podané pripomienky ani neprečíta, lebo ich nedostal do 10 dní od zverejnenia návrhu VZN ale do 13 dní.   Vo veci pripomienok   D.Močko groteskne,  stráži lehotu „10 dní“ i keď § 6 odst. 4 zákona 369/1990 Zb. hovorí, že vyvesením návrhu nariadenia začína plynúť n a j m e n e j    desať dňová lehota na padanie pripomienok a na druhej strane sám zákon o obecnom zriadení neprestajne neuznáva.
        Z tohto mi jednoznačne vyplýva, že D.Močko trpí nejakou poruchou, keď si myslí, že svet musí ísť podľa jeho vlastných zákonov.
         Starosta potom vyzval poslancov, aby prerokovali VZN o zvýšení miestnych daní. Rokovali len o dani za vývoz komunálneho odpadu o ostatných daniach uvedených vo VZN, záhadne vôbec nerokovali! Starosta ignoroval aj uznesenie z minulého zasadania, kde sa OZ uznieslo, že toto drastické zvýšenie daní   najprv prejednajú z občanmi na verejnom zhromaždení občanov a niektorí sa dokonca báli „že ich ľudia za zvýšenie daní zabijú.“ 
        Starosta nerešpektujúc zákon o obecnom zriadení, výzvu hlavného kontrolóra, výzvy občanov, písomne podané pripomienky, nariadil hlasovanie  o zvýšení VZN miestnych daniach.
         Všetci prítomní poslanci OZ Brunovce, /okrem Ing. S.Majrníka ktorý na zasadania už asi rok vôbec nechodí/  vedomí si hrubého opakovaného porušovania zákona,   nerešpektovania uznesenia z minulého zasadania, nerešpektovania upozorní prokurátora vo veci nedodržovaní zákonných lehôt, dokonca ani súčasného svojho obvinenia z trestného činu, protiprávne odhlasovali VZN o zvýšení miestnych daní. Ako vidno upozornia prokurátora na odstránenie negatívnych externalít sú pre nich stále „vzduch i keď stále sľubujú že sa polepšia“.        
       Nová poslankyňa Anna Gajdošíkova sa chcela starostovi ešte viac zapáčiť a úporne vyzývala, aby bolo rázne zakročené proti tým občanom, ktorí nebudú takéto nezákonné VZN o miestnej dani rešpektovať, aby na nich uvaľoval exekúcie a žiadal súd, aby ich exekuoval.
Toto je snáď najlepší príklad „zvrhlosti,  úrovne právneho vedomia verejného činiteľa“.
       To, že starosta Močko poškodzuje obec pokutami, nezmyselnými súdmi, nezmyselnými vydržaniami obec o veľké peniaze, to ju vôbec netrápi. Že sama hlasuje za neznáme milióny za zmeny rozpočtu o ktorom nevie nič ju tiež netrápi. Trápi ju len to aby boli ponižovaní ľudia ktorí sa voči podvodu postavia!!!  
      Zo strany občanov zaznela otázka, prečo to starosta robí, či pre jeho drzú tvrdohlavosť, prečo „vydržal baraky“ na cudzom pozemku keď sa o ne vôbec nestará a  nechal ich padnúť, aký prospech má z tohto jeho konania obec!!!?
      Poslanci schválili, aby boli ruiny po zrútených, Močkom vydržaných barakov z cudzích pozemkov vypratané.
       Starosta zasadanie ukončil ešte stále klasicky, po svojom. Odmietol prečítať predložený najzávažnejší dokument poslednej doby, zistenia  Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý previedol kontrolu a zistil porušenia zákona vo veci o obecných nájomných bytov, ktoré nie sú v zákonnej lehote dokončené!!!
 
Čo z toho vyplýva?
 
  1. „Len placte dane,  nestarajte sa ako ich Močko znehodnotí, tu platia stále moje   vlastné   zákony “, nie 369/1990 Zb. a zákon č. 538/2004 o rozpočtových pravidlách.
  2. „Zlaté časy kráľovstva   pomaly škrípu, kráľovstvo sa rúca. Noví služobníci sa už opovážia pred jeho veličenstvom prehovoriť, nesúhlasiť a veličenstvo musí s hanbou cúvať. Dokopaní sú niekedy dokonca rešpektovať aj už nepotrebný plebs, občanov.“

Zatial,  rozpočet na r. 2007 neschválený máme rok 2008. Jeho neznáme zmeny máme  schválené!?  Rozpočet na r. 2008 neschválený, ideme vraj  rozpočtovom provizóriu!?   VZN mietne dane schválené nezákonne, upozorneia prokurátora  sú kvalifikované ako trhací kalendár. Ľudí  ktorí nesúhlasia s týmito "bláznovstvami"  treba podľa posalnkyne A.Gajdošíkovej dávať na exekúciu. 

 Uvidíme, či tento štát ktorý si hovorí "právny"  znova v pohode zožerie aj takéto dehonestujúce devatovanie zákonnkosti, resp. svojim zásahom túto "negatívnu externalitu" odstránii a vyvodí zodpopvednosť,  alebo zasa len prehľbi bezprávie a poskáče po hlavách nepohodlnej občianskej spoločnosti!?

 Krajská prokuratúta -preskúmanie

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930